Czas obrączkowania

Już czas na obrączkowanie. Młode pustułki, które dostają indywidualny znacznik w postaci obrączki ornitologicznej są szczegółowo oglądane, mierzone i warzone. Dane zbierane w trakcie prac terenowych posłużą opracowaniom naukowym. Zobaczcie jak wygląda praca w terenie.

Opowiada Zbigniew Kasprzykowski .

Transmisje – sezon 2023

Kamery działają,  pustułki widywane są przy skrzyniach pozostaje czekać na rozwój wydarzeń. Oglądajcie Pustułki on-line

Zaglądajcie na stronę niebawem dla obserwatorów pustułczego życia będziemy mieli małą niespodziankę.

KONKURS z NAGRODAMI !!!

Więcej o konkursie niebawem, ale już teraz obserwujcie życie pustułek, róbcie notatki z obserwacji, rejestrujcie zdjęcia i fragmenty filmów z najważniejszych chwil z gniazda, będzie warto!

Emigrant z Warszawy

Na stronie birdwach.by  znajdziemy informację o obrączkowanym jako pisklę samcu pustułki, który poleciał z Warszawy do Brześcia !!!

Ptak obrączkowany przez Mariusza w Warszawie 9 czerwca 2016 poleciał do Brześcia. Zapraszamy na film!!!

 

Gdzie poniosło pustułki ?

Zamieszczamy mapę wiadomości powrotnych dotyczących ponad trzydziestu pustułek zaobrączkowanych w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Będziemy  uzupełniać „zwrotki” wraz z nowymi wiadomościami o naszych pustułkach.

mapę przygotował: Mariusz Grzeniewski

Pustułki w Olsztynie

Pustułka w Olsztynie

Począwszy od 2007 roku spółdzielnie mieszkaniowe w Olsztynie zamontowały kilkadziesiąt budek lęgowych dla pustułki na swoich wieżowcach. Akcję zainicjowały organizacje pozarządowe: Komitet Ochrony Orłów oraz Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”. W roku 2020 roku postanowiłem sprawdzić wszystkie znane mi stanowiska pustułek na terenie miasta, w tym istniejące jeszcze skrzynki lęgowe.

Olsztyn jest największym miastem województwa warmińsko-mazurskiego. Położony jest na Pojezierzu Mazurskim. Obejmuje obszar 88 km2 z licznymi jeziorami.

Prace terenowe były prowadzone w 2020 roku od maja do końca lipca. Zostały skontrolowane wszystkie znane stanowiska, tj. wszystkie istniejące budki oraz miejsca, gdzie wcześniej obserwowane były pustułki.

Na podstawie zebranych informacji liczebność populacji lęgowej pustułki w Olsztynie dla sezonu 2020 można oszacować na 34-36 par. Ptaki obserwowano na 33 stanowiskach. Wśród tych stanowisk aż 23 pary gniazdowały w skrzynkach lęgowych, co daje ok. 70% populacji olsztyńskiej. 3-4 pary gniazdowały w koszach rynnowych na blokach, 3 pary w szczelinach budynków, 2-3 pary na kościołach oraz 1 para na budynku przemysłowym. Gniazda opuściło co najmniej 95 młodych. Z tej liczby 49 piskląt zostało zaobrączkowanych. Spośród 33 stanowisk tylko w 20 gniazdach prześledzono efekty lęgów. W przypadku jednej pary zanotowano stratę na etapie wysiadywania jaj. W pozostałych gniazdach odnotowano sukces lęgowy, gdzie policzono dokładnie liczbę dorastających piskląt. Najczęściej notowano gniazda z 5 pisklętami (N=9). Tylko w dwóch gniazdach odnotowano dwa pisklęta.

Ciekawą historią, którą warto zacytować, było gniazdo gołębia miejskiego zlokalizowane tuż nad czynnym gniazdem pustułki z 5 pisklętami. Lęgi obu gatunków zakończyły się sukcesem.

Dziękuję Kolegom: Tomaszowi Wawrzyniakowi i Tomaszowi Raczyńskiemu za pomoc w pracach terenowych przy obrączkowaniu ptaków oraz Sebastianowi Wrędze za wskazanie trzech nowych stanowisk pustułki.

Tekst i zdjęcie:

Marek Bebłot

Pustułki w dolinie rz. Mławki

Sytuacja pustułki w dolinie Mławki

      W sezonach 2019-2020 we wschodniej części doliny Mławki, na powierzchni ok. 10 tys. ha, odnotowano blisko 40 procentowy wzrost liczby lęgowych pustułek. Lokalnie, w otwartych terenach łąkowych ze szpalerami i wolnostojącymi topolami, osiągały wyjątkowe zagęszczenia,  tworząc nierzadko luźne skupiska par lęgowych. W zdecydowanej większości pustułki zasiedlały gniazda wron, zarówno dawne, opuszczone, jak i świeżo zbudowane. Ponadto wyprowadzały lęgi w gniazdach  kruka, myszołowa, sroki, większych gniazdach grzywacza i sporadycznie w dziuplach i półdziuplach. W dolinie Mławki nie rozwieszano budek lęgowych.

     W niektórych rejonach doliny pustułki sukcesywnie zasiedliły w trakcie sezonu niemal wszystkie dostępne gniazda.  Na przykład w okolicach wsi Proszkowo, na powierzchni ok. 4 km2 łąk z zadrzewieniami i płatami łozowisk, gdzie w latach wcześniejszych gniazdowało od 3 do 5 par, w roku 2020 odnotowano aż 11 par lęgowych. Niektóre pary zmuszone były zajmować dość niekorzystne stanowiska – nisko położone gniazda srok w zakrzaczeniach (najniższe na wysokości 1,4 m na ziemią). Na opisanej powierzchni pod Proszkowem, do lęgu w krzewach przystąpiły 4 pary.  Trzy z nich zasiedliły gniazda w kępach łozy, a jedna para zajęła świeżo budowane, niedokończone gniazdo sroki w krzewie lilaka, na wysokości 1,8 metra, usytuowane w skrajnie niekorzystnym miejscu, w niewielkim zadrzewieniu tuż obok uczęszczanej drogi gruntowej. Niestety, w gnieździe nastąpiła strata już w fazie znoszenia jaj. Kontrola powierzchni w ostatniej dekadzie czerwca wykazała stratę jeszcze w trzech gniazdach.  Dwa z nich umieszczone były nisko w łozowiskach, natomiast w jednym przypadku istnieje podejrzenie, że ptaki mogły w ogóle nie przystąpić do lęgu, mimo zajęcia w maju gniazda grzywacza na wolnostojącej, dość niskiej lipie.  Corocznie obserwowane są pary później pojawiające się na lęgowiskach, które zajmują słabe rewiry, porzucając je po jakimś czasie.

     Sezon lęgowy u pustułek bywa dość znacznie rozciągnięty w czasie. W maju i czerwcu , wraz z rozwojem listowia, gniazda na drzewach są trudne do wykrycia. Warto wtedy wykonać częstsze kontrole i poświęcić więcej czasu na obserwacje. Ważne jest to szczególnie w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze skupiskiem par. W okolicach wsi Głużek, na długości 1,2 km łąk, w końcu kwietnia wykryto jedno gniazdo zajęte przez pustułki.  W końcu maja obserwowano już 3 pary z gniazdami, a podczas kontroli na przełomie czerwca i lipca,  okazało się, że na tym odcinku gniazduje 6 par, z czego trzy gniazda jeszcze były wysiadywane.

    Odnotowany wzrost liczebności pustułek w ostatnich dwóch sezonach, jest zapewne efektem wysokiej zasobności pokarmowej w środowisku Doliny Mławki. Po ciepłych i suchych zimach, najpewniej nastąpił istotny wzrost populacji gryzoni. Jednakże, przy wyborze terytorium, niebagatelną rolę odgrywa również dostępność miejsc lęgowych. Należy sądzić, że przy większej ilości bezpiecznych miejsc, odpowiednich do założenia gniazda, dolina Mławki mogłaby „pomieścić” jeszcze niejedną parę pustułek. Każdego roku wiosną obserwowane są pojedyncze ptaki lub pary, które z powodu deficytu miejsc gniazdowych nie mogą przystąpić do lęgów.

Piotr Szczypiński

Kolonia pustułek w Złakowie Kościelnym

Czy w Złakowie Kościelnym  znajduje się największa kolonia pustułek w Polsce?

Od kilku lat pustułki na kościele w Złakowie Kościelnym (gm. Zduny, pow. łowicki, woj. łódzkie) przykuwają szczególną uwagę. TP „Bocian” w roku 2003 zamontowało na kościele w tej miejscowości 7 skrzynek dla tych ptaków. Od tamtej pory skrzynki te są regularnie przez ptaki zajmowane. Od 2014 roku staram się regularnie obrączkować pisklęta pustułek na tym stanowisku.  Mając na myśli Złaków, trzeba pamiętać też o plebanii, gdzie pustułki gniazdują przynajmniej od roku 2019 (przed sezonem 2018 zamontowane tam zostały 2 skrzynki lęgowe).

Sezon 2020 okazał się wyjątkowy. Łącznie odnotowałem w Złakowie aż 12 gniazd pustułek. Z tej liczby min. 9 par gniazdowało na kościele (w tym 7 par w skrzynkach lęgowych) oraz 3 pary na budynku plebanii (2 w skrzynkach lęgowych).  Udało mi się też zaobrączkować rekordowo wysoką liczbę piskląt – 43. Ciekawostką jest fakt złożenia jednego lęgu w przedsionku zamontowanej tam skrzynki dla płomykówki. Skrzynka ta zajęta była przez sowy, jednak po pewnym czasie lęg pustułki został porzucony w okresie, kiedy w gnieździe płomykówek wykluły się pisklęta.

   

Warto dodać, że rok wcześniej gniazdowało w Złakowie 5 par pustułek, w tym 4 na kościele i jedna na plebanii.

Prawdopodobnie pustułki w Złakowie tworzą obecnie największą kolonię lęgową tego gatunku w Polsce.

Łukasz Matyjasiak